Projecte educatiu - Escola Balaguer

Projecte educatiu

Tradició i innovació per preparar als homes i dones del futur

El nostre objectiu és aconseguir que cada alumne arribi a ser el millor del que és capaç, tant des del punt de vista intel·lectual com humà, fent que al final de la seva escolarització, si ho pretén, pugui seguir amb èxit uns estudis superiors o accedir al món laboral amb suficient preparació.

Avalats pels gairebé 50 anys d’experiència i amb voluntat de qualitat i servei a les famílies, som una escola laica familiar, de barri, oberta a les noves tendències en el món educatiu.

L’alumne és el protagonista i cal un seguiment individual de l’alumnat per tal d’aconseguir l’evolució de les seves capacitats i la seva promoció. El nostre desig és formar alumnes amb expectatives elevades, amb hàbits, responsables, respectuosos, amb criteri propi, amb personalitat i capacitat de presa de decisions.

Donem molta importància tant al treball individual com al treball en equip.

Els nostres valors, sempre presents

Esforç, superació, respecte i diàleg: tot amb l’alumne com a protagonista i amb l’objectiu de la millora continua.

Treballem amb l’objectiu de la millora continua, tant del nostre equip docent (formació contínua, estudi de noves propostes educatives, ….) com del nostre alumnat. Incidim en l’ús de les noves tecnologies com a eina important dins el procés d’aprenentatge i en la millora dels resultats i en l’adquisició de competències lingüístiques en llengua anglesa.

Som un equip amb criteris ben definits i unificats d’actuació per tal de millorar la tasca docent tenint en compte les inquietuds de l’alumnat i la seva diversitat i amb uns objectius exigents però accessibles.

Entenem l’educació com un projecte comú de l’escola i la família. Treballem braç a braç amb les famílies que dipositen en nosaltres la seva confiança. La participació de les famílies en el procés formatiu de l’alumne es potencia mitjançant tutories, reunions de curs i una comunicació digital. D’altra banda, demanen als pares del centre que es comprometin a respectar les normes de funcionament i a col·laborar en aquelles tasques que són la seva responsabilitat: puntualitat, assistència, reunions amb els tutors…

Aquests darrers anys l’escola està apostant per l’ús i l’ensenyament de l’anglès des dels inicis de l’etapa escolar. Comencem doncs impartint algunes matèries en anglès a la llar d’infants i continuem en la mateixa línia durant la primària i la secundària.

Durant els anys a la llar d’infantils i a infantil, els nostres alumnes tenen una primera presa de contacte amb la llengua anglesa mitjançant contes, cançons i activitats dinàmiques on comencen a internalitzar vocabulari i expressions en aquesta llengua.

A l’etapa de Primària no només s’imparteixen les hores curriculars d’anglès sinó que les assignatures d’educació física i ciències naturals també tenen dedicades unes hores en aquesta llengua. Com a novetat d’aquest curs 2017-2018, iniciem un nou projecte lingüístic on el nostre propòsit és preparar als estudiants de Primària per començar a examinar-se dels exàmens oficials “Cambridge English: Young Learners” (YLE).

Durant l’etapa de Secundària l’anglès agafa més importància i l’assignatura d’anglès rep el reforç d’un assistent de conversa de l’Ajuntament de L’Hospitalet per tal que els alumnes puguin reforçar i ampliar coneixements i arribin a ser capaços de fer servir la llengua anglesa com a mitjà de comunicació. A més a més, aquest darrer curs hem començat a treballar juntament amb la Universitat Internacional de Catalunya per oferir als nostres alumnes de Secundària la possibilitat d’acreditar oficialment el nivell B1 d’anglès segons el Marc Comú de Referència Europea.

Des de fa uns anys l’escola Balaguer ha participat en intercanvis lingüístics amb una escola de Polònia, on l’interès màxim sempre ha estat no només l’intercanvi cultural i d’experiències, sinó també l’ús i la millora de l’anglès en situacions del dia a dia.

Seguint aquest mètode d’intercanvis, durant el curs 2016-2017 la nostra escola ha entrat en un projecte a dos anys vista d’Erasmus+ amb països participants d’arreu d’Europa. Durant el darrer curs i el proper els nostres alumnes de Secundària tenen l’oportunitat de viatjar a països com Rumania, Polònia, Bulgària o Turquia per tal de conèixer diferents sistemes educatius, compartir experiències i fer amistat amb alumnes d’arreu del món.

Projecte “BESTeachers, BESTudents”

“BESTeachers, BESTudents” és un projecte de 24 mesos de durada en el qual hi participen Polònia, Eslovàquia, Turquia, Romania, Bulgària i nosaltres en un seguit de trobades on els  objectius són desenvolupar i enfortir els perfils dels professionals que treballen a les escoles aixó com els dels alumnes.

La idea principal és donar suport als mestres i professors per tal de garantir un ensenyament de qualitat i tenir eines per tractar amb situacions reals i complexes dins de l’aula. Un altre objectiu que es pretén aconseguir amb aquest projecte és adoptar noves metodologies per tal que els alumnes se sentin més partícips del seu aprenentatge i així reduir l’absentisme escolar. A la nostra escola en concret ens ha servit per augmentar la motivació envers la llengua anglesa, ja que és la llengua vehicular que s’utilitza durant tot el projecte.

El procés d’ensenyament – aprenentatge mai acaba, i sabem que l’educació formal i informal es complementen d’aquesta manera. Volem que  els mestres incorporin els recursos tecnològics en les seves classes i puguem compatir amb l’ús d’Internet i aquests mitjans les idees i pràctiques que ens funcionen a cadascú per tal d’enriquir l’ensenyament en els centres educatius.

Visita el blog de BESTeachers / BESTudents
Visita la página de Facebook de BESTeachers / BESTudents

Escola Balaguer ofereix la possibilitat d’estudiar, a través de l’organització nord-americana Academica Corporation (www.academica.school), el Batxillerat Diploma Dual adreçat als alumnes de 3r i 4t d’ESO.

El Diploma Dual és el programa oficial de convalidació internacional de títols de Batxillerat creat i desenvolupat per Academica Corporation, que permet als alumnes obtenir dues titulacions simultànies: la pròpia del seu país (el Batxillerat a Espanya) i l’American High School Diploma.

El programa consisteix en cursar, de manera simultània, els estudis espanyols de forma presencial i l’estatunidenc de forma virtual, obtenint així la doble titulació. El programa es pot iniciar a tercer o quart d’ESO i es finalitza en aconseguir els sis crèdits exigits, que representen el 25% del currículum de High School americà. El 75% restant es convalida aprovant els crèdits del batxillerat espanyol.

Els objectius del programa de Diploma Dual són:

  • Perfeccionar el nivell d’anglès: comunicació oral i escrita íntegra en anglès.
  • Millorar les competències digitals: entorn de treball virtual.
  • Fomentar l’autonomia i maduresa personal: organització i gestió del treball.

L’Escola Balaguer porta tres cursos escolars participant en el Pla Educatiu d’Entorn 0-20 realitzant un projecte d’innovació basat en diferents objectius com ara l’acompanyament i l’orientació a l’alumnat en els seus estudis, així com, potenciar els estils de vida saludable o l’acció tutorial compartida entre d’altres aspectes.

Al següent enllaç trobareu el document del projecte:

https://escolabalaguer.cat/wp-content/uploads/2022/06/PROJECTE-DE-CENTRE-INNOVACIÓ-C.E-BALAGUER-PEE-0-20.pdf