Educació Primària - Escola Balaguer

Educació Primària

Educació Primària, una etapa vital per l'adquisició de les competències bàsiques

Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú.

L’Educació Primària és una etapa, compresa entre els 6 i els 12 anys, fonamental en la formació dels nens i de les nenes, que s’inicia en finalitzar l’Educació Infantil i continua en l’Educació Secundària Obligatòria. Les seves finalitats bàsiques són proporcionar a l’alumnat un marc d’aprenentatges que li permetin iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques i en l’aplicació dels instruments necessaris per adquirir nous aprenentatges.

Les decisions educatives estan centrades en l’alumne, en el seu benestar i en els seus interessos. Es té cura del benestar i de les emocions dels nens i de les nenes. La comunicació està basada en el respecte.

És una etapa en què es valora l’èxit de cada alumne en relació a les seves capacitats i habilitats. Es tenen altes expectatives en relació a cadascun d’ells. Es fan propostes que els alumnes estiguin en condicions de fer i es flexibilitza el temps de la seva realització. Es valora el procés i no només el resultat final.

S’ofereix als alumnes propostes d’activitats que es puguin resoldre de formes diferents aplicant estratègies diverses adaptades als diferents estils d’aprenentatge. Es creen entorns de recerca i contextos en què es promogui la construcció de coneixement de manera col·laborativa.

A Escola Balaguer adaptem els recursos (personals, metodològics, tècnics, materials,…) a fi de fomentar l’autonomia dels alumnes per aprendre. No adaptem els alumnes als recursos, sinó els recursos als alumnes.

Es prioritzen els agrupaments heterogenis de l’alumnat i es redueix al mínim imprescindible l’agrupació d’alumnes per nivells d’aprenentatge o capacitats. Els recursos de personal s’organitzen per atendre els alumnes en el seu grup de referència ordinari, de tal manera que s’ampliï al màxim el nombre de sessions amb més d’un mestre a l’aula.

Objectius de l'etapa

Fomentar els hàbits de treball.

Promoure un ambient de solidaritat i tolerància entre els companys.

Desenvolupar la personalitat i la capacitat de pensament i raonament d’acord a la seva edat per tal de facilitar l’assimilació dels aprenentatges.