Educació Infantil - Escola Balaguer

Educació Infantil

Educació Infantil. L'infant com a protagonista

L’etapa d’Educació Infantil és l’inici i la base sobre la qual es forgen els diferents aprenentatges. Són anys fonamentals per al correcte desenvolupament intel·lectual del nen/a.

L’Educació Infantil de segon cicle és l’etapa compresa entre els 3 i els 6 anys. És el pilar en què es fonamenta el desenvolupament dels infants i l’èxit escolar en el futur.

A Escola Balaguer la nostra principal missió és que l’infant se senti estimat i feliç a l’escola. El nostre centre afavoreix un clima familiar i de confiança on els nens es troben acollits i motivats.

Els infants d’aquesta etapa aprenen progressivament a ser autònoms; a comunicar-se i a pensar; a tenir iniciativa, ganes de descobrir i experimentar l’entorn que ens envolta, i a saber conviure i respectar-se amb els altres. Des de l’escola els acompanyem en el seu procés d’aprenentatge i en el seu creixement personal.

És una etapa indispensable per aprendre a ser cada vegada més autònoms. Aconseguir seguretat afectiva i emocional així com hàbits d’autonomia en accions quotidianes és l’objectiu. A través de la Psicomotricitat els infants construeixen el control del seu cos i guanyen seguretat en si mateixos.

Aprendre a pensar i comunicar-se és un altre pilar d’aquesta etapa. Els infants han d’aprendre a crear i iniciar-se en el pensament lògic-matemàtic. A l’escola vetllem per a que progressin en la comunicació per afavorir el diàleg per mitjà dels diversos llenguatges. A més a més, a Escola Balaguer l’infant anirà consolidant en aquesta etapa l’aprenentatge de l’anglès mitjançant jocs, contes, cançons, dramatitzacions, vocabulari i Psicomotricitat. És una edat ideal per estimular als infants per endinsar-los dins del món de les lletres i a Escola Balaguer ho treballem.

Descobrir i tenir iniciativa és un altre de les finalitats de l’etapa. Treballem per a que els nens i nenes aprenguin a afrontar situacions de la vida quotidiana i a ser conscients dels perills i de les seves conseqüències. Els estimulem per a tenir curiositat i respecte pel medi natural i físic. Pel seu desenvolupament també és molt positiu participar i gaudir de les sortides i festes populars: la castanyada, el nadal (amb el nostre concert), la festa del carnestoltes (amb la nostra rua) i Sant Jordi.

Per últim, són uns anys on aprendre a conviure. Avançar en la relació amb els altres, respectar la diversitat, saber comportar-se d’acord amb unes pautes i normes de convivència per afavorir la integració social. En general treballem valors com l’esforç, la solidaritat i normes de convivència.

A Escola Balaguer el treball per projectes és molt important en aquesta etapa. Els projectes afavoreixen l’aprenentatge significatiu, es treballen de manera globalitzada, combinant el treball cooperatiu i individual i tenen en compte els coneixements previs dels infants.

Intentem oferir a l’infant propostes d’activitats i materials diversos que els permeten experimentar, pensar, expressar, emocionar per poder donar resposta als seus interessos i necessitats respectant el seu ritme d’aprenentatge.

A Escola Balaguer creiem que la relació família-escola és molt important. A través de la plataforma Clickedu oferim una comunicació diària i personalitzada.

Objectius de l'etapa

Desenvolupar els hàbits d’autonomia personal, d’ordre i de neteja.

Fomentar l’ambient de cordialitat i companyonia amb activitats adients.

Introduir els aprenentatges de lectoescriptura per facilitar un accés adequat a l’Educació Primària i afavorir un nivell de qualitat.